JNC株式会社 Cellufine 液相色谱填料-疏水相互作用色谱填料系列

产品 规格 订货号
HIC Cellufine Phenyl EX 1ml x 5 (Mini-Column) 22000-51
5ml x 5 (Mini-Column) 22000-55
100ml 22000
500ml 22001
5 lt 22002
10 lt 22003
HIC Cellufine MAX Butyl 1ml x 5 (Mini-Column) 21100-51
5ml x 5 (Mini-Column) 21100-55
100ml 21100
500ml 21101
5 lt 21102
10 lt 21103
HIC Cellufine MAX Butyl HS 1ml x 5 (Mini-Column) 22200-51
5ml x 5 (Mini-Column) 22200-55
100ml 22200
500ml 22201
5 lt 22202
10 lt 22203
HIC Cellufine MAX Phenyl 1ml x 5 (Mini-Column) 20700-51
5ml x 5 (Mini-Column) 20700-55
100ml 20700
500ml 20701
5 lt 20702
10 lt 20703
HIC Cellufine MAX Phenyl LS 1ml x 5 (Mini-Column) 20800-51
5ml x 5 (Mini-Column) 20800-55
100ml 20800
500ml 20801
5 lt 20802
10 lt 20703

Cellufine™为日本JNC公司液相色谱填料的商品名,广泛用于蛋白质、酶等生物大分子的分离纯化。
Cellufine™为球状纤维素粒子具有良好的化学稳定性较高的机械强度和生物相容性。 Cellufine™来源于天然多
糖与合成聚合物的填料相比其不纯溶出物低也是一大特点易于被广泛応用在生物医薬的研发和生产领域。
Cellufine™ MAX是利用架桥新技术进一步优化了纤维素微球的表面修饰和内孔分布的均一性在提高载量的
同时又保持了高流速性能的新一代色谱填料产品。 Cellufine™所有系列产品的生产制造均己通过ISO9001品
质管理体系认证。