Wako代理 030-09903 Curdlan 凝胶多糖 54724-00-4

Wako代理 030-09903 Curdlan 凝胶多糖 54724-00-4

英文名称:Curdlan
中文名称:凝胶多糖
品牌:Wako  和光纯药
CAS No.:54724-00-4
储存条件:室温

品牌 产品编号 产品名称 等级 规格 CAS No.
Wako  和光纯药 030-09903 Curdlan  凝胶多糖 for Biochemistry 1 g 54724-00-4
Wako  和光纯药 032-09902 Curdlan 凝胶多糖 for Biochemistry 25 g 54724-00-4
Wako  和光纯药 034-09901 Curdlan 凝胶多糖 for Biochemistry 100 g 54724-00-4