Wako 195-17675 Sodium Silicate Solution(abt.32%)

Wako 195-17675 Sodium Silicate Solution(abt.32%)

品牌:Wako
品牌中文简称:和光纯药
CAS No.:1344-09-8
储存条件:室温

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。