Wako 027-07692 1H-Benzotriazole 1,2,3-苯并三唑 95-14-7

Wako 027-07692 1H-Benzotriazole 1,2,3-苯并三唑 95-14-7

1H-Benzotriazole
1,2,3-苯并三唑
品牌:Wako
CAS No.:95-14-7
储存条件:室温
纯度:98.0+% (Titration)

027-07692

1H-Benzotriazole

1,2,3-苯并三唑

Wako Special Grade 25 g 95-14-7

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。